Projekty zmiany dyrektyw w zakresie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Komunikat odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażeń zawodowych, ustalonego w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komunikaty Komisji ds NDS i NDN-1