Komunikat

Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami
dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem
dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów
podczas pracy.

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem
dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas
pracy – czwarta część.

Wniosek
Załącznik


Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i
Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę
przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje
Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów
narażenia zawodowego dla akrylonitrylu: ośmiogodzinne – 1 mg/m3 (0,45 ppm);
krótkotrwałe – 4 mg/m3 (1,8 ppm) i propozycję oznakowania „skóra”. Wartości te
będą miały zastosowanie po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy
zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE.

Akrylonitryl to substancja rakotwórcza kategorii zagrożenia 1B. Główne
zastosowania akrylonitrylu to produkcja włókien akrylowych i modakrylowych,
tworzyw sztucznych ABS (akrylonitryl-butadien-styren) i SAN (styrenakrylonitryl) oraz
synteza akrylamidu i nitrylu kwasu adypinowego. W 2016 r. w 29 zakładach pracy w Polsce
na akrylonitryl było narażonych ponad 900 osób. Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu
Sanitarnego w latach 2016-2017 nie odnotowano przypadków przekroczenia dotychczas
obowiązującej wartości NDS (2 mg/m3) lub wartości chwilowej, NDSCh (10 mg/m3).

Informacje dotyczące akrylonitrylu w środowisku pracy można znaleźć w:
– bazie wiedzy CHEMPYŁ www.ciop.pl/chempyl
– kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy www.ciop.pl/pimosp_strona

Prosimy o przekazywanie do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i
NDN josko@ciop.pl informacji dotyczących:
– stosowania akrylonitrylu w przedsiębiorstwach
– poziomów stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy
– liczby narażonych pracowników
– stosowanych środków prewencji w celu ochrony pracowników.
– W celu ograniczenia narażenia zawodowego na akrylonitryl do proponowanych
przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN poziomów dopuszczalnych
stężeń, tj. NDS – 1 mg/m3 oraz NDSCh – 3 mg/m3, wskazane jest opracowanie w
przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Zapraszamy także do korzystania z forum zadawania pytań w bazie CHEMPYł
www.ciop.pl/chempyl, a także do dzielenia się na forum dyskusyjnym bazy Państwa
doświadczeniami związanymi z narażeniem na akrylonitryl, a szczególnie informacjami na temat
tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego
występowaniem tego czynnika, określających działania skierowane na poprawę warunków
pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładach.