Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych obiektów

Przypadek 1 – nowy obiekt, do którego doprowadzone jest nowe przyłącze wodociągowe,
obiekt po długim przestoju (kilka miesięcy), obiekt z ingerencją w instalację wodociągową,
obiekt posiadający własne ujęcie wody.

Fizykochemia

Jon amonowy
Barwa
Mętność
Zapach
Smak
Przewodność elektryczna
Stężenie jonów wodoru (pH)
Mangan
Żelazo
Chlor wolny

Mikrobiologia

Escherichia coli (E. coli)
Enterokoki
Bakterie grupy coli
Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)[1]

Przypadek 2 – obiekt adaptowany, obiekt w którym dokonuje się zmian sposobu użytkowania z niewielką ingerencję w instalację wodociągową (np. wymiana baterii, doinstalowanie umywalki), niezwiązany z produkcją lub obrotem żywnością, obiekt funkcjonujący bez ingerencji w instalację wodociągową związany z produkcją lub obrotem żywnością.

Mikrobiologia

Escherichia coli (E. coli)
Enterokoki
Bakterie grupy coli
Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)[2]

Badaniom podlega woda wodociągowa przeznaczona do spożycia przez ludzi. Próbki wody do przebadania powinny być pobrane przez uprawionego próbkobiorcę, przeszkolonego przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiadającego certyfikat lub przez uprawnionego przedstawiciela PIS. Lokalizacja punktów pobrania próbek wody powinna być dobrana z uwzględnieniem przebiegu instalacji wodociągowej i rodzaju planowanej działalności gospodarczej.

W myśl art. 12 ust. 4 z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez organ PIS.

 

[1] Niezbędne jest wtedy, gdy woda pochodzi z wód powierzchniowych lub mieszanych

[2] Niezbędne jest wtedy, gdy woda pochodzi z wód powierzchniowych lub mieszanych