Sekcja Epidemiologii Oddział Nadzoru Sanitarnego

Nadzór na chorobami zakaźnymi  i  nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi

 • Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu żywieckiego;
 • Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej – prowadzenie  Powiatowego Rejestru chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;
 • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych;
 • Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych;
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych;
 • Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji;
 • Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu;
 • Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń;
 • Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania  chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 • Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego;
 • Ocena sytuacji epidemiologicznej  powiatu  żywieckiego.

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi.

 • Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność szpitalną, opiekuńczo-leczniczą, pielęgnacyjno-opiekuńczą, ambulatoryjną, laboratoryjną, praktyk zawodowych lekarskich,  pielęgniarskich i położniczych  oraz innych podmiotów świadczącymi usługi medyczne w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego i stosowania procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji  tych działań;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny);
 • Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
 • Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych;
 • Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 • Ocena stanu sanitarnego szpitali  i innych podmiotów leczniczych na terenie powiatu żywieckiego.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi

 • Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych;
 • Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych;
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką preparatami szczepionkowymi;
 • Podejmowanie działań w stosunku do osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
 • Prowadzenie rejestru oraz monitorowanie zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP);
 • Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych do podmiotów leczniczych realizujących PSO;
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia;
 • Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych;
 • Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

Druki do pobrania:

Wybrane akty prawne: