Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska kontroluje przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, szczególnie dotyczące:
  •  higieny środowiska, zwłaszcza wody do spożycia,
  • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji.

W ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia prowadzony jest monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kontrolowana jest także jakość wody w nieckach basenowych, w basenach zamkniętych i otwartych.

W oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wodę do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728) prowadzony jest nadzór nad jakością wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów wodociągowych.

W okresie letnim prowadzone są kontrole jakości śródlądowych wód powierzchniowych przeznaczonych do kąpieli i rekreacji, w oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530).

Na podstawie uzyskanych wyników analiz laboratoryjnych pobranych próbek wody dokonuje się ich oceny, a informacje w tym zakresie podawane są do publicznej wiadomości.

W sekcji można uzyskać poniższe dokumenty:
  • decyzje zezwalające na ekshumację i transport zwłok,
  • opinie sanitarne dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wpis do rejestru,
  • opinie o programach dostosowania dla zakładów opieki zdrowotnej, które istniały w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.)

1. Wniosek o Ekshumację.doc
Wniosek o Ekshumację.pdf

2.Oświadczenie składającego wniosek.doc
Oświadczenie składającego wniosek.pdf

3. Wniosek na Wywóz zwłok za granice.doc
Wniosek na Wywóz zwłok za granice.pdf

KOMUNIKAT – GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO dotyczący kąpielisk  i miejsc wykorzystanych do kąpieli zal-1

Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są dostępne na stronie internetowej;

LINK

Raporty o jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczonej do spożycia przez ludzi są dostępne na stronie internetowej;

LINK