Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu

Sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, warsztaty szkolne, internaty, placówki wychowania pozaszkolnego: młodzieżowe ośrodki kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, szkolne schroniska młodzieżowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi takimi jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, świetlice terapeutyczne.

Zadania szczegółowe

1. Nadzór nad stanem sanitarnym i technicznym w podległych placówkach. W przypadku złego stanu sanitarno-technicznego wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących doprowadzenie do właściwego stanu.

2. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania i wychowania, w tym:

  • Higieniczna ocena dostosowania mebli do wzrostu dzieci i młodzieży – pomiar uczniów, stolików, krzeseł
  • Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach
  • kontrola pracowni komputerowych w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory ekranowe
  • Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w szkolnych pracowniach chemicznych
  • Egzekwowanie zakazu palenia tytoniu i papierosów elektonicznych  na terenie placówek

3. Ocena przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.

4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego).

5. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących działalności placówek.