Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

W sekcji HŻŻiPU załatwiane są sprawy związane z:

 1. Wydawaniem decyzji zatwierdzających zakład.
 2. Wpisaniem do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Należy złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Do wniosku dołączyć:

   • aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej / odpis z rejestru KRS
   • kserokopię decyzji REGON
   • kserokopię decyzji NIP

Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych obiektów

3. Poszerzeniem asortymentu lub zakresu działalności.

W przypadku zamiaru poszerzenia asortymentu lub zakresu działalności w istniejącym obiekcie należy złożyć kolejny wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. Zakończenie działalności.

W przypadku, gdy przedsiębiorca kończy działalność żywnościowo-żywieniową w istniejącym obiekcie, należy złożyć wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5. Wydawaniem świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy / materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę.

Osoba odpowiedzialna za przywóz lub wywóz towarów jest obowiązana powiadomić właściwego państwowego granicznego lub powiatowego inspektora sanitarnego nie później niż na 48 godzin przed planowanym przywozem lub wywozem towarów, a w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny, składając stosowny wniosek.

Niezbędna do dokonania granicznej kontroli sanitarnej dokumentacja jest przedkładana w języku polskim lub w innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli ze względu na bezpieczeństwo żywności okaże się to niezbędne, właściwy państwowy graniczny lub powiatowy inspektor sanitarny może zażądać uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentacji przedłożonej w innym języku Unii Europejskiej.

6. W związku z wdrażaniem systemu TRACES-NT w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przekazujemy  Informacje dla importerów żywności w postaci odnośnika na stronę internetową Głównego Inspektora Sanitarnego:
(https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-dot-importu-zywnosci-pochodzenia-niezwierzecego).

WNIOSKI do POBRANIA