Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych.

Przypadek 1 – nowy obiekt, do którego doprowadzone jest nowe przyłącze wodociągowe,
obiekt po długim przestoju (kilka miesięcy), obiekt z ingerencją w instalację wodociągową,
posiadający własne ujęcie wody.

Fizykochemia

Barwa
Mętność
Przewodność elektryczna
Stężenie jonów wodoru (pH)
Zapach
Smak
Jon amonowy (azot amonowy)
Mangan
Żelazo

Mikrobiologia

Escherichia coli (E. coli)
Paciorkowce kałowe (enterokoki)
Bakterie grupy coli
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)[1]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C

Przypadek 2 – obiekt adaptowany, obiekt w którym dokonuje się zmian sposobu użytkowania z niewielką ingerencją w instalację wodociągową (np. wymiana baterii, doinstalowanie umywalki) niezwiązany z produkcją lub obrotem żywnością, obiekt funkcjonujący, bez ingerencji w instalację wodociągową związany z produkcją lub obrotem żywnością.

Mikrobiologia

Escherichia coli (E. coli)
Bakterie grupy coli
Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)[2]
Paciorkowce kałowe (enterokoki)
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C

Badaniom podlega woda wodociągowa przeznaczona do spożycia przez ludzi.
Próbki wody do badań laboratoryjnych powinny być pobrane przez uprawionego próbkobiorcę, przeszkolonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), posiadającego certyfikat lub przez uprawnionego przedstawiciela PIS.
Lokalizacja punktów pobrania próbek wody powinna być dobrana z uwzględnieniem przebiegu instalacji wodociągowej i rodzaju planowanej działalności gospodarczej.

W myśl art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.) badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez organ PIS.

[1] Niezbędne jest wtedy, gdy woda pochodzi z wód powierzchniowych lub mieszanych

[2] Niezbędne jest wtedy, gdy woda pochodzi z wód powierzchniowych lub mieszanych