Kontakt z IOD

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu

W procesie wdrażania nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu tych danych wraz z uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO), które wejdzie w życie dnia 25.05.2018, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. z 2014r. poz. 1662) oraz (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), wyznacza


Inspektora Ochrony Danych Osobowych  (IOD)


Imię i nazwisko
JACEK ZAWADA

Nazwa tematu w wiadomości mail
Kontakt z IOD – “temat sprawy”

INFORMACJA OGÓLNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w związku z realizacją zadań wynikających przepisów prawa:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu z siedzibą w Żywcu, ul. Krasińskiego, 34-300 Żywiec;
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: psse.zywiec[at]pis.gov.pl, lub na adres:  PSS-E, w Żywcu, ul. Krasińskiego, 34-300 Żywiec;
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa (art. 6 RODO);
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa;
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem umownym w celu zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zlecenia;
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w  tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie będzie realizowane.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018