„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień

Organizatorzy, partnerzy: Program ten został opracowany w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu

 i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  Partnerami projektu są Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Grupa docelowa:  skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.

Realizatorzy:

Nauczyciele, wychowawcy.

 

Materiały edukacyjne:

Prezentacja: o programie “ARS, czyli jak dbać o miłość?” 

Plakat: program “ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Podręcznik do programu ARS

Ulotka dla rodzica: środki psychoaktywne

Ulotka dla ucznia: środki psychoaktywne

Założenia programu:

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych

i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie

Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.).

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

Optymalna i polecana realizacja programu ARS przewiduje przeprowadzenie dwunastu zajęć lekcyjnych, trwających 45 minut każda. Ten wariant umożliwia pełne wykorzystanie merytoryczne zawartości programu. Jednak ze względu na ograniczone możliwości czasowe szkół, program dopuszcza różne warianty realizacyjne np. – trzy-sześć razy po dwie godziny lekcyjne w dowolnym układzie (np. cały dzień lub po dwie godziny w kolejne dni lub w trzech kolejnych tygodniach). W tych wariantach jednak nie można przeznaczyć mniej niż 6 godzin na realizację programu. Wybór problematyki zależy od realizatora. Podstawowym warunkiem realizacji jest przeszklony i wyposażony w materiały (podręcznik) nauczyciel. Zajęcia winny być prowadzone dla dziewcząt i chłopców jednocześnie. Zajęcia powinny być przeprowadzone w klasach szkolnych z tablicą, wskazana możliwość projekcji DVD/PP, jeśli będzie się korzystać z filmów edukacyjnych lub załączonej prezentacji.

Program ARS, od lutego 2018 r. jest w Bazie Programów Rekomendowanych.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny