Sekcja Higieny Pracy

Celem działania prowadzonych przez Sekcje Higieny Pracy jest zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy.

Działania te realizowanie są poprzez:

  • prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym w zakładach pracy,
  • analizę wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
  • ocenę przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy,
  • nadzór na przestrzeganiem przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,
  • kontrolę obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących prekursorów kategorii 2 i 3,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie produktów biobójczych,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
  • nadzór nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Do zakresu działania należy również: prowadzenie postępowania w kierunku chorób zawodowych oraz wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia.

 

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w zwiazku z podejrzeniem choroby zawodowej