Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności :

 1.  uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. wydawanie opinii odnośnie obowiązku sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i określenie ich zakresów,
 4. kontrola spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej,
 5. wydawanie innych, wymaganych opinii, uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym,
 6. kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych,
 7. kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach budowlanych przekazywanych do użytkowania na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Przy składaniu podania o odbiór sanitarno-higieniczny obiektu należy dołączyć do podania:

 •  projekt budowlany i technologiczny zaopiniowany pod względem sanitarno-higienicznym. Projekt budowlany powinien być uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu lub przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych. Wykaz rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych dostępny jest w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach przy ul.Raciborskiej 39.
 • decyzję o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania lub przyjęcie zgłoszenia robót (ksero)
 • aktualny wynik badania wody,
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy lub wpis kierownika budowy w dzienniku budowy o zgodności obiektu z projektem budowlanym (zgodnie z art.57 Dz.U. Nr 207poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.),
 • pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej, zaświadczenie kominiarskie o drożności przewodów kominowych,
 • NIP i REGON.

 

Podczas odbioru należy przedłożyć do wglądu:

 •  książeczki zdrowia pracowników,
 • atesty, aprobaty techniczne materiałów wykończeniowych oraz maszyn i urządzeń