Akredytacja Oddziału Laboratoryjnego

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żywcu od dnia 12.08.2004 r. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Uzyskany certyfikat AB 518 jest potwierdzeniem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych do wykonywania badań. Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji Nr AB 518.

Zakres Akredytacji Nr AB 518 (pobierz plik)

Certyfikat Akredytacji Nr AB 518 (pobierz plik)

Wyniki badań wydawane przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Żywcu są uznawane w Europie i na świecie dzięki podpisaniu przez PCA wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu (ILAC MRA).

Celem wdrożonego systemu zarządzania jest budowanie zaufania klienta, spełnienie Jego wymagań oraz wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach. Wyznaczone cele strategiczne oraz sposób ich realizacji zawarte są w deklaracji dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Żywcu.

Oddział Laboratoryjny realizuje:

  • zadania określone ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach zintegrowanej bazy laboratoryjnej województwa śląskiego
  • usługi w ramach dochodów własnych dla klientów indywidualnych lub podmiotów gospodarczych na podstawie umów/zleceń.

Badania i pomiary wykonywane są przez wysokowykwalifikowany, kompetentny i doświadczony personel zgodnie z normami:

  • polskimi (PN)
  • europejskimi (EN)
  • międzynarodowymi (ISO)

oraz własnymi procedurami badawczymi (PB).

Kompetencje pracowników w zakresie wykonywanych badań dodatkowo potwierdzają pozytywne wyniki uzyskiwane w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Kierownikiem Oddziału Laboratoryjnego jest mgr Krystyna Łopatka.

Kontakt:

faks: 33 866-67-73,

PDF Embedder requires a url attribute