Sekcja Badań Wody

Sekcja Badań Wody wykonuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne wody. Sekcja wykonuje badania w ramach ustawowego nadzoru oraz na zlecenie klientów. Zakres badań objętych akredytacją zawarty jest w certyfikacie nr AB 518 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres badań

  • oznaczanie liczby: bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych, Escherichia coli, enterokoków, ogólnej liczby mikroorganizmów w 36±20C i 22±20C, Clostridium perfringens, przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia), Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., gronkowców koagulazo-dodatnich
  • oznaczanie: pH, przewodności elektrycznej właściwej, mętności, barwy, amoniaku, azotynów, azotanów, żelaza, chlorków, twardości ogólnej (suma wapnia i magnezu), indeksu nadmanganianowego, chloru wolnego, chloru ogólnego, chloru związanego (z obliczeń), potencjału utleniająco-redukującego (redox)
  • badania sensoryczne: smak i zapach

Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych obiektów